Sacred Rocks RV Park

1331 Shasta Way
Boulevard, CA 91905

(888) 703-0009

(619) 766-4480